Devecser Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központnál intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Létrehozás: 2022. Jan. 10. - 08:06

Devecser Város Önkormányzata

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központnál

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. április 1-től – 2027. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Miskei u. 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztosítja az intézmény jogszerű, szakmai elveknek megfelelő működését, megköti a működéshez szükséges szerződéseket. Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény munkáját; éves munkatervet/beszámolót, képzési és továbbképzési tervet készít. Gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat, kivéve új státusz létrehozását, illetve megszűnését. Elkészíti a munkaköri leírásokat. Meghatározza az intézmény munkarendjét. Felel az intézmény gazdálkodásáért, költségvetés által meghatározott kereteken belül önálló tevékenységet folytat. Dönt az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos lényeges kérdésekben, ide nem értve a fenntartó kizárólagos hatáskörében fenntartott ügyeket. Irányítja az ügyviteli, adminisztratív és szakmai tevékenységet. Képviseli az intézményt más szervek előtt. Gondoskodik a munkafegyelem, valamint a munka- tűz- és vagyonvédelmi előírások betartásáról. Ellenőrzi és folyamatosan nyomon követi a szociális szolgáltatások szakmai tartalmát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 1. Főiskola – a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I.1. pontja szerinti intézményvezetői munkakörhöz kötött felsőfokú képesítés, valamint az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. mellékletében előírt szakirányú végzettség,
 2. szociális szakvizsga,
 3. Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 4. magyar állampolgárság,
 5. büntetlen előélet,
 6. cselekvőképesség,
 7. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális és gyermekvédelmi területen szerzett legalább 5 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. fényképes szakmai önéletrajz,
 2. végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 3. az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 4. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 5. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik,
 6. nyilatkozat arról, hogy hozzájárul -e a pályázatnak nyilvános képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 1. napjától tölthető be. A kinevezésben 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczi Gábor polgármester nyújt, a 06-88-512-630 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Devecser Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl érkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A tartalmi és formai feltételeknek hiánytalanul megfelelő pályázatok előzetes elbírálását követően kerül sor a személyes meghallgatásokra. A pályázók a döntésről postai úton kapnak értesítést. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu – 2022. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.devecser.hu honlapon szerezhet.

Szerzőről