Pályázat a Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezetői  munkakör betöltésére

Létrehozás: 2022. Mar. 28. - 08:29

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde

óvodavezetői (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszonyidőtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022.07.02-től - 2027.07.01-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Szabadság tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2010. évi CXC. törvény 69. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott intézményvezetői feladatok, valamint az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. 

Az intézmény teljeskörű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint.

A költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért, gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet, valamint a helyi költségvetési rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 1. óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott – szakképzettség,
 2. pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 3. legalább négy év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 4. a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 5. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 6. büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 7. magyar állampolgárság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Óvodapedagógus munkakörben eltöltött legalább 5 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. fényképes szakmai önéletrajz,
 2. vezetési program,
 3. végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 4. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 5. nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, valamint, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik,
 6. nyilatkozat arról, hogy hozzájárul -e a pályázatnak nyilvános képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczi Gábor polgármester nyújt, a 06-88-512-630 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1020-3/2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl érkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A tartalmi és formai feltételeknek hiánytalanul megfelelő pályázatok előzetes elbírálását követően kerül sor a személyes meghallgatásokra. A pályázók a döntésről postai úton kapnak értesítést. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu – 2022. március 28.

Szerzőről