Önkormányzati állásfoglalás

Létrehozás: 2015. Jun. 26. - 00:00

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének hivatalos állásfoglalása a devecseri Ótemetővel kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének hivatalos állásfoglalásáról a devecseri Ótemetővel kapcsolatban.

Devecser Város Önkormányzata május 14-én értesült a Forster Gyula Központtól, hogy az örökségvédelemért illetékes szerv "általános védelem alatt álló, nyilvántartott műemléki értékké" kívánja sorolni a Devecser, 1294/1. hrsz-ú ingatlant, vagyis az egész temetőt.
A Központ állásfoglalást kért önkormányzatunktól, melyre két hét állt rendelkezésünkre.

 

Az elmúlt két hétben tájékozódtam az ügyben, mind a kérvényt benyújtók, és azok támogatói, illetve mind az ellenzők álláspontját megismertem, illetve kértem, és kaptam hivatalos szakmai állásfoglalást a devecseri Ótemető esetleges védetté nyilvánításával kapcsolatban, hogy mindenki tisztán lásson.

Álláspontomat a kapott, az alábbiakban olvasható szakmai anyag alapján a tegnapi képviselő-testületi ülésen is ismertettem.
Az alábbi szakmai tényállás, illetve a településünkön begyűjtött információk alapján Devecser város polgármestereként konszenzusos megoldást javasoltam a tegnapi testületi ülésen,
miszerint az egész terület védetté nyilvánítását, a védetté nyilvánítás után azzal együtt járó kötelezettségek miatt nem tudja vállalni közösségünk,
viszont kérjük a temető területén fellelhető értékek számbavételét, és azok egyedi elbírálás alapján történő védetté nyilvánítását,
azaz a teljes védettség helyett részleges, illetve egyedi védelmet javasoltam az értékeink számára, mely javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag támogatott.
Erről határozatot hoztunk, melyet - mint az ügyben eljáró szerv által megkeresett, közigazgatásilag illetékes önkormányzat - megküldtünk a mai napon a Forster Gyula Központnak.

Röviden:
Az értékek megmentése mindenképpen közös érdekünk és kötelességünk. Ehhez szakmai segítségre van szükség.
A temető egészének védetté nyilvánítását viszont nem támogatjuk, mert nem szeretnénk, ha a lakosság temetkezési szokásait negatívan befolyásolná a temető egészének átminősítése, nem szeretnénk, ha a síremlék-állítás költségét növelő, a temetkezési eljárásokat a lakosság számára beláthatatlanul bonyolító védett státusz az egész területre kiterjedne.

A kapott szakmai állásfoglalás, mely alapján kialakítottam végleges álláspontomat, melyet a Képviselő-testület is elfogadott:

A mostani határozatában a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ "általános védelem alatt álló, nyilvántartott műemléki értékké" kívánja sorolni a Devecser, 1294/1. hrsz-ú ingatlant, vagyis az egész temetőt. (Ami egyébként jelenleg nyilvántartott régészeti lelőhely is, de ez most műemlékvédelmi szempontból nem lényeges.)

Ha ez a határozat jogerőre emelkedik, akkor a kialakult állapot még különösebb kötöttségekkel nem jár a lakosság felé.

Ezt követően a Forster Központ munkatársainak 1 év áll rendelkezésükre, hogy a 39/2015. Korm. rendelet szerint elkészítsenek egy ún. "értékleltárt" amiben rögzítik, hogy a temetőnek melyek a kiemelkedő értékei. A szempontok, amelyeket figyelembe vesznek az eljárásuk során:

1. TEMETŐ ALAPADATAI

1.1. Temető, temetőrész kiterjedése (az érintett földrészletek helyrajzi számának felsorolása)
1.2. Típus
1.3. Stílus
1.4. Jellemző datálás
1.5. Eszmei értékek
1.6. Jelentőség
1.7. További védelem (országos, helyi védelem)

2. A TEMETŐ ÉPÍTETT SZERKEZETEI, ELEMEI, FRAGMENTUMAI
2.1. Temető (temetőrész) szerkezeti és tagoló elemei
2.2. Önálló (parcellánál nagyobb) temetőrészek
2.3. Építmények vagy műalkotások
2.4. Síremlék, sírjel és díszítmények, felirat, címer
2.5. Ikonográfia jellegzetességek

3. A TEMETŐ JELENTŐS TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNYA

Ha ez az értékleltár elkészült, akkor eldöntik, hogy javasolják-e a miniszternek, a temető védetté nyilvánítását, vagy sem.
Változás akkor lesz, ha ebből a nyilvántartott műemléki érték státuszból az illetékes miniszter egy döntésében "védett műemlékké" - jelen esetben védett temetővé - nyilvánítja majd az ingatlant. (Vagyis az egész temetőt.)

Ha az a döntése jogerőssé válik, akkor fog vonatkozni rá az említett 39/2015. Korm. rendelet 38.§ -ának következő két pontja:

A hatóság számára történő bejelentés alapján végezhető tevékenységek:

d) védett temetőben és temetkezési emlékhelyen

da) a védetté nyilvánításról szóló döntésben meghatározott védett értékek és azokon elhelyezett felíratok, díszítmények megváltoztatása, (Ez tehát csak a fentebb említett, a későbbiekben elkészítendő "értékleltárban" rögzítettekre vonatkozó előírás!)

db) a megjelenést és látványt befolyásoló sírjelek, síremlékek, sírépítmények és egyéb építmények elhelyezése, (Ez a pont általánosan, az egész védett temetőre vonatkoztat, nem csak az "értékleltárban" szereplőkre!)

Mit jelenthet ez? A fentiek alapján, ha valaki a majdani, védett temetőben (tehát nem most, mert most nem védett műemlékké akarják nyilvánítani, hanem "csak nyilvántartásba vett műemléki értékké") egy márvány síremléket szeretne készíttetni az elhunyt hozzátartozója sírhantja helyén, akkor - mivel ez a látványt befolyásoló síremlék, sírjel, vagy sírépítmény lehet - akkor bejelentési kötelezettsége lesz az örökségvédelmi hatóság felé.
A hatóság megvizsgálja a kérelmet és 15 napon belül dönt: vagy elutasítja a kérelmet, vagy hallgatólagosan tudomásul veszi.

A rendelet 47. § (1)szerint:

A végezni kívánt tevékenységre vonatkozó bejelentést vagy a hatóság engedélye iránti kérelmet a megbízó jogosult benyújtani.

(2) A bejelentést, a kérelmet papíralapon vagy elektronikus adathordozón lehet benyújtani a 9. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatványon.

A 9. sz. mellékletnek jelen esetben az I. rész ide vonatkozó részeit, valamint a II. rész A és B pontjának ide vonatkozó részeit kell mellékelni a bejelentéshez, (ezt most nem részletezem itt, a rendeletben megnézheti bárki.)
A bejelentési eljárás jelenlegi Illetéke 3.000,- Ft.
Tehát a jelenlegi állapotában különösebb kötöttséget még nem jelent a nyilvántartott műemléki érték kategória, az csak egy majdani védett temetővé nyilvánító miniszteri döntést követően hozhat alapvető módosulást a temetőben elhelyezendő síremlékek, sírjelek, stb..., valamint a meglévő és értékleltárba felvett síremlékek, fák, díszítmények, feliratok, megváltoztatása stb... stb. kapcsán.

Az elmúlt két hétben szomorúan tapasztaltam, hogy a temető ügye rendkívüli feszültséget gerjesztett közösségünkben.
Az még szomorúbb, hogy voltak, vannak olyanok, akik a feszültségkeltésben, annak fokozásában lelték, lelik örömüket.

Remélem, mindenki számára világos a helyzet.
Remélem, hogy Képviselő-testületünk jól döntött.

Tisztelettel:
Ferenczi Gábor
polgármester
 

Szerzőről

gergo