Pályázat a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házban közgyűjteményi csoportvezető, szaktájékoztató könyvtáros munkakör betöltésére

Létrehozás: 2020. Sep. 22. - 13:55

Devecser Város Önkormányzata                      

pályázatot hirdet

a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házban

közgyűjteményi csoportvezető, szaktájékoztató könyvtáros munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony                      

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8460 Devecser, Petőfi tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős a könyvtár helyi olvasószolgálati, gyermekkönyvtári és tájékoztató munkájáért, annak színvonalas ellátásáért. Szervezi a könyvtár irodalmi és zenei rendezvényeit, statisztikai adatszolgáltatást végez. Feladata továbbá az állománygyarapító-, feltáró-, ellátó munka tervezése, irányítása, szervezése, ellenőrzése, a gyűjteményszervezés irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók. Újonnan létesített munkaviszony esetében az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján legfeljebb 3 hónap próbaidő köthető ki.

Pályázati feltételek:

  1. Főiskola -  könyvtáros, vagy informatikus könyvtáros képzettség,
  2. magyar állampolgárság,
  3. büntetlen előélet,
  4. cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  1. könyvtárban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  2. alap szintű informatikai rendszerismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. fényképes szakmai önéletrajz
  2. végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata
  3. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  4. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczi Gábor polgármester nyújt, a 06-88-512-632 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Devecser Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4811-56/2020., valamint a munkakör megnevezését: közgyűjteményi csoportvezető, szaktájékoztató könyvtáros.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl érkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A tartalmi és formai feltételeknek hiánytalanul megfelelő pályázatok előzetes elbírálását követően kerül sor a személyes meghallgatásokra. A pályázók a döntésről postai úton kapnak értesítést. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu – 2020. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.devecser.hu honlapon szerezhet.

Szerzőről