KÖZLEMÉNY

Létrehozás: 2019. Nov. 07. - 08:29

Kedves Devecseriek!

Ezúton tájékoztatom a tisztelt devecseri polgárokat Kozma György volt alpolgármester által magánvádlóként ellenem rágalmazás vétségében megalapozatlanul indított büntetőeljárás fejleményeiről, különös tekintettel arra, hogy a felperes jogi képviselője által a le nem zárult ügyben, jogerős ítélet hiányában már a választási kampány idején
fontosnak érezte közlemény megjelentetését a megyei napilapban, minden bizonnyal befolyásolva ezzel a választókat. Az lenne a sportszerű, ha már az első tárgyalási szakban az elsőfokon eljáró bíróság által hozott felmentésemről nem számolt be a média, és a kampányidőszakban közzétett, személyemet negatívan érintő felperesi nyilatkozat kapcsán sem kaphattam sajtómegkeresést, hogy legalább most, az ügy jelen állásával kapcsolatban hasonló terjedelemben és nyilvánossággal kaphasson álláspontom megjelenési lehetőséget a megyei napilapban.

KÖZLEMÉNY

A 2015-ös ún. "tartályszerződés-ügyben" elnapolta bíróság a másodfokú nyilvános ülést és csak jövő márciusban várható jogerős ítélet

Emlékezetes, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy cégfelszámolási eljárásban 2017 nyarán önkormányzatunktól
adatszolgáltatást kért egy "Szerződés" címet viselő dokumentum tárgyában, melynek szövegezése szerint 2015. február 20-i keltezéssel a devecseri volt honvédségi laktanya területén található, önkormányzati tulajdont képező 6 acéltartályra vonatkozóan megállapodást kötött egy gazdasági társaság (Timber Metal Kft.) Devecser Város Önkormányzatával. A dokumentum érdekessége, hogy ilyen képviselő-testület által jóváhagyott, iktatott szerződés önkormányzatunknál nem létezik, nem is létezhet; a keltezése alapján korábbi időpontra vonatkozik, mint ahogyan Devecser Város Önkormányzata ténylegesen szerződést kötött a tartályok értékesítésére a Timber Metal Kft-vel; nem vételár megfizetése, hanem földmunkavégzés a benne foglalt ellenszolgáltatas; ráadásul aláírója nem a polgármester, hanem a kézírás alatt nyomtatva "alpolgármester" megjelölés szerepel.

A Timber Metal - ügylet bonyolításában egyébként - ahogyan azt helyesen egy ügyészségi határozat is megerősíti - az önkormányzatunk részéről éppen Kozma György akkori alpolgármester vett részt. Az acéltartályokat már a hivatalos önkormányzati szerződéskötés előtt elszállították ismeretlen helyre.
A tartályok tekintetében sem az elszállításra, sem a szerződéskötésre a képviselőtestület, mint az önkormányzat vagyongazdálkodásra jogosult szerve előzetesen nem adott semmilyen hozzájárulást. Éppen a NAV által több mint két évvel később, 2017 júniusában részünkre megküldött, "Szerződés" nevet viselő dokumentum adhat magyarázatot arra, hogy ez miként történhetett meg mégis.
A képviselő-testület - miután a tartályok hivatalos önkormányzati engedély nélkül már korábban elszállításra kerültek - csak utólagosan, 2015 tavaszán tudott szerződni, de azok összesen 685.800,- Ft összegű ellenértékét a hivatalos önkormányzati szerződés megkötése óta mind a mai napig nem fizették meg.
A Timber Metal Kft. időközben 2018. május 31-i hatállyal felszámolásra került. A társaság ügyvezetője ellen pedig más, hasonló jellegű cselekmények miatt csalás és más bűntettek címén büntetőeljárás indult. Egyik ügyében a Veszprém Megyei Törvényszék éppen az én ügyemmel egy napon hozott jogerős döntést zárt tanácsülésen (erről fotót is készítettem a tárgyalóteremnél), így annak kimenetele számomra jelenleg nem ismert.
Meg kell jegyeznem, meglehetősen érdekes, hogy az ellenem indított rágalmazási eljárásban a megismételt elsőfokú tárgyalásra az említett "ügyvezető" más bűncselekményből kifolyólag büntetés-végrehajtási intézetből érkezett terhelő vallomást tenni bilincsben és fegyőrök kíséretében.

Mivel a 2015-ös hivatalos szerződés szerinti, a képviselő-testület által megszavazott vételárat nem fizették meg, ezért közvagyon terhére elkövetett bűncselekmény miatt feljelentést tettünk. A nyomozás számunkra érthetetlen módon nem vezetett eredményre, nem állapított meg bűncselekményt.

A szerződés szerinti vevő kapcsán időközben megindult cégfelszámolási eljárásban az adóhatóság hivatalos megkeresést intézett önkormányzatunkhoz, ezért került napirendre a téma a 2017. június 21-i képviselő-testületi ülésen.
A NAV 2017. júniusi megkeresésére törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget téve, polgármesteri eskümnek megfelelően a testületi ülésen ismertettem az ügyet, és ebben a rendelkezésre álló tények és bizonyítékok alapján rámutattam Kozma György akkori alpolgármester felelősségére és szerepére. Ezen kijelentéseim miatt Kozma György nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt feljelentést tett ellenem.
Az eljárásban az Ajkai Járásbíróság 2018-ban hozott elsőfokú ítéletével felmentett bűncselekmény vádja alól azzal a helyes és jogilag megalapozott indokolással, hogy ezen tájékoztatásomat közügyben, közvagyon tárgyában hivatalos személyként, képviselőtestületi ülésen közöltem, ez pedig kizárja azt, hogy felelősségre vonható legyek mindezért.

A Veszprémi Törvényszék Kozma György fellebbezése alapján hozott másodfokú végzésében hatályon kívül helyezte a felmentő ítéletet és új eljárást rendelt el.
Az új eljárásban idén szeptember 5-én a hatályos jogszabályok, tények és bizonyítékok ellenére az Ajkai Járásbíróság bűnösségemet állapította meg és 150.000,- Ft összegű pénzbüntetést szabott ki rám. Az ítélet ellen fellebbeztem, mivel határozott álláspontom, hogy bűncselekményt nem követtem el, közfeladatomat láttam el, és ráadásul nem állítottam valótlant, és a közvagyont védtem.

A Veszprémi Törvényszék fellebezésemre 2019. november 6-án tartott nyilvános ülést az ügyemben.
Tekintettel az ügy jelentőségére az ügy ezen szakaszában védőt hatalmaztam meg, ennek megfelelően a nyilvános ülésen már dr. Gaudi-Nagy Tamás budapesti ügyvéd látta el a védelmemet.
A védőm szükségesnek látta, hogy az ügy egyes kulcsfontosságú iratainak ismertetését kérje, amelyek fényében egyértelműen megállapítható, hogy esetemben nem merülhet fel bűncselekmény elkövetése.

Kérte védőm többek között a 2015. február 20-án kelt „Szerződés” nevezetű okirat ismertetését, amely tartalma szerint a Timber Metal Kft. mint a tartályok vevője és Devecser Város Önkormányzata között jött létre. A "Szerződés" úgy ruházta át erre a társaságra a tartályok tulajdonjogát, hogy nem kötötte ki a pontos ellenértéket, nem szabta meg előfeltételéül az ellenérték teljesítését, ellenértékként pedig meg nem határozott tartalmú és határidőhöz nem kötött földmunka elvégzését jelölte meg.

A "Szerződés" nélkülözi védőm álláspontja szerint is, és az én álláspontom szerint is mindazon kellékeket, amelyeket szükséges belefoglalni egy önkormányzati vagyontárgy értékesítéséről szóló szerződésbe, ezért egy ilyen szerződésben való közreműködés veszélyt jelent az önkormányzati vagyonra, és gondos eljárásnak semmiképpen nem minősül. Figyelemre méltó, hogy az említett szerződést a társaság ügyvezetője írta alá a cég képviseletében, míg az Önkormányzat nevében egy kézzel elhelyezett aláírás található és az Önkormányzat pecsétje.
Védőm rámutatott arra, hogy az aláírás vezetéknevének megfelelő részében szakértői vizsgálat nélkül is megállapítható, hogy „K” betű található, illetve a keresztnév elején egy „Gy” betű található.
Az ügyben döntő jelentőséggel bír az a tény, hogy az Önkormányzatunk képviselő-testülete ezen szerződéskötést megelőzően nem hozott határozatot ezen tartályok értékesítésére, tehát ezen vagyontárgyak értékesítése törvénybe ütköző volt.
Kérte védőm továbbá azon irat ismertetését is, amellyel az Ajkai Rendőrkapitányság - szerintem tévesen - megszüntette a nyomozást a tartályok eltulajdonítása és ellenértékének megfizetésének elmaradása miatt. Ebben a határozatban ugyanakkor leszögezte a rendőrség, hogy megállapítást nyert a nyomozás során az, hogy az ügylet bonyolításában Kozma György, akkori alpolgármester vett részt.
Védőm a tárgyalás előtt írásban részletes fellebbezési indokolást terjesztett elő, amelyben jogszabályi hivatkozásokkal és bírósági gyakorlatból vett meghatározó eseti döntésekkel támasztotta alá azt, hogy a cselekményem nem volt társadalomra veszélyes, tehát nem bűncselekmény, kijelentéseim jogszabályi engedély alapján történtek, hivatali hatáskörben eljárva, képviselő-testületi ülésen hivatalos személyként közvagyont érintő ügyekben, ezért mindez büntetőjogi felelősséget kizáró ok.
És arra is utalt ebben az iratban, hogy egyébként meg a valóság bizonyítására irányuló eljárásban az állításaim lényegének valósága bizonyítást nyert, tehát ez is kizárja a büntetőjogi felelősségre vonásomat.
A Törvényszék háromtagú eljáró tanácsa érzékelte a védői előadást, nyilatkozatokat, illetve azt a tényt, hogy az ügy minden iratával védőm nem rendelkezett figyelemmel arra, hogy a megbízást nemrég kapta, ezért úgy döntött, hogy a tárgyalást elnapolja. Az ügyben ennek megfelelően a perbeszédekre és várhatóan a jogerős döntésre 2020. március 25-én 9 órakor tartandó nyilvános ülésen kerül sor.
A tárgyaláson kértem a bíróságtól, hogy hívják fel Kozma György magánvádlót arra - aki a tárgyaláson jelen volt, ahogyan jogi képviselője is, továbbá hallgatóságként a vele egy társaságban érkező Konkoly József és Laczkó Krisztián devecseri lakosok - , hogy szolgáltassa vissza azt a szolgálati laptopot, amit feladata ellátása érdekében kapott rövid alpolgármesteri időszaka alatt, ami a nem közérdeket szolgáló magatartása miatt kialakult bizalomvesztésből kifolyólag ért hamar véget. A laptopot megbízatásának megszűnését követően többszöri felszólítás ellenére a mai napig nem szolgáltatatta ugyanis vissza.

Úgy gondolom, hogy ez az ügy is megmutatja, hogy egy jól működő önkormányzat akár a nemtelen és alaptalan támadások ellenére is miként védi és kezeli gondosan vagyontárgyait, és amennyiben az önkormányzati érdekeket sértve jár el valaki önkormányzat nevében az önkormányzati vagyont megkárosító módon, úgy annak az elkövető számára elkerülhetetlen módon a közmegvetés mellett hátrányos jogkövetkezménye is lesz.
Azt várom, hogy a jövő tavaszi tárgyaláson a bíróság jogerősen felment, mert a jog és az igazság az oldalamon áll.
Ugyanakkor tájékoztatom a tisztelt devecseri polgárokat, hogy megfelelő jogi támogatással rövidesen minden olyan szükséges és a korábbiakhoz képest valóban hatékony büntető és polgári jogi eljárást kezdeményezni fogok, és tőlem telhető módon végigviszek, amelyek Devecser Város Önkormányzatát és ezáltal minden devecseri polgárt megkárosító ezen tartály-ügy felelőseinek elszámoltatását célozzák. Továbbra sem hagyom az önkormányzati vagyon szétlopását, és aki ilyenre vetemedik, nem kerülheti el a felelősségre vonást. A tartály-ügy további fejleményeiről is annak közérdekű jellege miatt tájékoztatást fogok adni.

Devecser, 2019. november 6.                                               Ferenczi Gábor
                                                                                       Devecser Város polgármestere

Szerzőről