Pályázat védőnői munkakör betöltésre

Létrehozás: 2020. Dec. 28. - 08:13

Devecser Város Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

védőnői

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Miskei utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az I. számú Védőnői körzetben a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, védőnői, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

•         büntetlen előélet

•         magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•         szakképesítést igazoló okirat másolata,

•        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczi Gábor polgármester nyújt, a 0688512-630 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Devecser Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4883/2020., valamint a munkakör megnevezését: védőnői.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázati benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kozigallas.gov.hu - 2020. december 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre. Az önkormányzat az állás betöltője részére szolgálati lakást biztosít.

Szerzőről