HIRDETMÉNY ADÓHATÓSÁGI IRAT KÉZBESÍTÉSÉRŐL

Létrehozás: 2023. Oct. 25. - 11:26

HIRDETMÉNY ADÓHATÓSÁGI IRAT KÉZBESÍTÉSÉRŐL

 

Tisztelt Adózó!

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 77/A. §-a és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 26. §-a alapján adóügyében az alábbiakra hívom fel a figyelmét:

Devecser Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája közli, hogy

Penti Valéria (a továbbiakban: Adózó, adóazonosító: 8372594201),

volt 8460 Devecser, Damjanich u. 5. szám alatti lakos,

adóügyében A/10163-5/2023. ügyszámon végzést hozott.

A végzés kézbesítése akadályba ütközött, ezért felhívom Adózó vagy képviselője figyelmét, hogy a végzés eredeti példányát a Devecseri Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben átveheti. (hétfő: 800-1530, szerda: 800-1530, péntek: 800-1200)

Jelen hirdetmény a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán, valamint Devecser Város Önkormányzatának internetes honlapján (www.devecser.hu) került közzétételre.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2023. október 25.

A hirdetmény kifüggesztésének utolsó napja: 2023. november 09.

Az Air. 76. §. (3) bek. b) pontja alapján a végzés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Devecser, 2023. október 25.

Vörösné Soós Ágnes jegyző nevében és megbízásából:

Némethné Kenyeres Beáta sk.

ügyintéző

 

Szerzőről